Shënim: Rrugët janë të regjistruara, verifikuar nga stafi jonë. Emertimi bazuar në portalin zyrtar https://geoportal.rks-gov.net, për përmisim eventual na kontaktoni me informata bazuar në fakte. 

Kamenica.Net - funksionon në kuadër të organizatës Kamenica regjistruar pranë Departamentit për OJQ me nr: 5119100-5 Ndalohet kopjimi i materialit / Kontakto në info@kamenica.net paraprakisht.