Shënim: Rrugët janë të regjistruara bazuar në portalin zyrtar https://geoportal.rks-gov.net, për përmisim eventual na kontaktoni me informata bazuar në fakte.