Shkolla është mbyllur si rezultat i numrit të vogël të nxënësve në vitin 2019 me vendim të organeve komunale. Ajo ka funksionuar si paralele e ndarë nga klasa I(një) deri në klasën e V(pestë) e shkollës “17 Shkurti” Muҫiverc.

Kamenica.Net - funksionon në kuadër të organizatës Kamenica regjistruar pranë Departamentit për OJQ me nr: 5119100-5 Ndalohet kopjimi i materialit / Kontakto në info@kamenica.net paraprakisht.